Algemene voorwaarden

 • Definities
 1. Judith Buma: Judith Buma, gevestigd te Groningen onder KvK nr.: 74391577.
 2. Klant: degene met wie Judith Buma een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Judith Buma en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 • Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
  overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Judith Buma.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.
 • Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van Judith Buma zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Artikel 3 - Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Judith Buma zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Judith Buma slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 • Artikel 4 - Prijzen
 1. Alle prijzen die Judith Buma hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Judith Buma hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Judith Buma te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Judith Buma een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Judith Buma is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Judith Buma de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Judith Buma heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Judith Buma prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Judith Buma op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 • Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn
 1. Judith Buma mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Judith Buma de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Judith Buma behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 • Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Judith Buma gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
  gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan Judith Buma.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Judith Buma zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
  betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
  van Judith Buma op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Judith Buma, dan is hij nog steeds
  verplicht de afgesproken prijs aan Judith Buma te betalen.
 • Artikel 7 - Herroepingsrecht
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  2. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  3. het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  4. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  5. het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
   kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
   te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  2. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via team@judithbuma.nl, indien gewenst met
  behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Judith Buma, www.judithbuma.nl, kan worden
  gedownload.
 • Artikel 8 - Opschortingsrecht
 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
  • Artikel 9 - Verrekening
  1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Judith Buma te verrekenen met een vordering op Judith Buma.
   • Artikel 10 - Verzekering
   1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere
    brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
    1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
    2. zaken van Judith Buma die bij de klant aanwezig zijn
    3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
   2. De klant geeft op eerste verzoek van Judith Buma de polis van deze verzekeringen ter inzage.
   • Artikel 11 - Garantie
   1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Judith Buma
    enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
   • Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst
   1. Judith Buma voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
    vakmanschap uit.
   2. Judith Buma heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
   3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
    eventueel afgesproken voorschot door de klant.
   4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Judith Buma tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
   5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Judith Buma tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
   • Artikel 13 - Informatieverstrekking door de klant
   1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
    overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Judith Buma.
   2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
    gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst
    niet anders voortvloeit.
   3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Judith Buma de betreffende bescheiden.
   4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Judith Buma redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
   • Artikel 14 - Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
   1. De overeenkomst tussen Judith Buma en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur
    van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
    anders zijn overeengekomen.
   2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een
    overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
    opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn
    van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
   3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
    overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Judith Buma
    schriftelijk in gebreke stellen.
   • Artikel 15 - Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
   1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder
    dan na 1 (één) jaar opzeggen.
   2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant
    met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
   3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een
    consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
   4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst
    tussentijds niet opzegbaar.
   • Artikel 16 - Intellectueel eigendom
   1. Judith Buma behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
    tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
    overeengekomen.
   2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Judith Buma (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
   • Artikel 17 - Geheimhouding
   1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Judith Buma ontvangt geheim.
   2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Judith Buma waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Judith
    Buma schade kan berokkenen.
   3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
    geheimhoudt.
   4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
    1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
    2. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
   5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
   • Artikel 18 - Boetebeding
   1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
    eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
    opeisbare boete.
    1. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,-
    2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-
   2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
    overtreding voortduurt.
   3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
    hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
   4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
    Judith Buma waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
   • Artikel 19 - Vrijwaring
   1. De klant vrijwaart Judith Buma tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Judith Buma
    geleverde producten en/of diensten.
   • Artikel 20 - Klachten
   1. De klant dient een door Judith Buma geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
    eventuele tekortkomingen.
   2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
    mocht verwachten, dan dient de klant Judith Buma daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
   3. Consumenten dienen Judith Buma uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
   4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Judith Buma in staat is hierop adequaat te reageren.
   5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
   6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Judith
    Buma gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
   • Artikel 21 - Ingebrekestelling
   1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Judith Buma.
   2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Judith Buma ook daadwerkelijk (tijdig)
    bereikt.
   • Artikel 22 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
   1. Als Judith Buma een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
    volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Judith Buma verschuldigd zijn.
   • Artikel 23 - Aansprakelijkheid Judith Buma
   1. Judith Buma is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
    veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
   2. Indien Judith Buma aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
   3. Judith Buma is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
    of schade aan derden.
   4. Indien Judith Buma aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
    aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
    verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
    factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
    indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
   • Artikel 24 - Vervaltermijn
   1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Judith Buma vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
    waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:
    89 van het Burgerlijk Wetboek.
   • Artikel 25 - Recht op ontbinding
   1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Judith Buma toerekenbaar tekortschiet in de
    nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
    ontbinding niet rechtvaardigt.
   2. Is de nakoming van de verplichtingen door Judith Buma niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
    pas plaatsvinden nadat Judith Buma in verzuim is.
   3. Judith Buma heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
    overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Judith Buma kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
    nakomen.
   • Artikel 26 - Overmacht
   1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Judith Buma in de
    nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Judith Buma kan worden toegerekend in een van de wil van Judith Buma onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet
    van Judith Buma kan worden verlangd.
   2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
   3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Judith Buma 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Judith Buma er weer aan kan voldoen.
   4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
   5. Judith Buma is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
    van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
   • Artikel 27 - Wijziging van de overeenkomst
   1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te
    wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
   2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
   • Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden
   1. Judith Buma is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
   3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Judith Buma zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
   4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
    zeggen.
   • Artikel 29 - Overgang van rechten
   1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Judith Buma.
   2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
    Burgerlijk Wetboek.
   • Artikel 30 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
   1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
    overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
   2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Judith Buma bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
   • Artikel 31 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
   1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
   2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Judith Buma is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

   Opgesteld op 15 juli 2023.